واقعيت اساسي در رابطه با ازدواج


۱- شما نميتوانيد فردي را مجبور كنيد تا شما را دوست داشتهباشد و هيچ كس توانايي خوشبخت ساختن صد در صد شما را ندارد.

2
- هر چهميخواهيد تلاش كنيد، شما هيچگاه قادر نخواهيد بود شريك خود را تغيير دهيد، هر چنداگر شما خود را تغيير دهيد، ممكن است شريك

شما نيز تغيير كند.

 -3
اشخاص بااشخاص ازدواج نميكنند، بلكه آنها با توهمات و خيالپردازيهاي خودشان ازدواجميكنند.

 -4
يك ازدواج حقيقي درست از نقطه اي آغاز ميگردد كه توهمات پايان مييابند. چالش يك ازدواج آن است كه كشف كنيم با چه كسي ازدواج كرده ايم.

-5
 عشق تنها يكي از عللي است كه ما شريك خود را بر ميگزينيم. (برخي اوقات مهمترينفاكتور نميباشد)

 -6
به احتمال زياد، خصلتها و صفات موجود در شريكتان كهديوانه وار خشم شما را برمي انگيزند، همان صفاتي هستند كه در ابتدا شما را مجذوبشريكتان

كرده بوده اند.

 -7
اين غير ممكن است كه شما بدون تجربه كردن دوراندرد و تنهايي يك رابطه را پشت سر بگذاريد.

-8
 بزرگترين هديه اي كه ميتوانيدبه فرزندانتان اعطا كنيد يك ازدواج محبت آميز ميباشد.

9
- موفقيت زماني در يكازدواج حاصل ميگردد كه هر كدام از ما به اين واقعيت پي ببريم كه نيازهاي شريكمانحداقل به اهميت نيازهاي خودمان ميباشد.

 -10
ازدواج بهترين فرصت براي رشد وبالندگي، غلبه بر حس خودخواهي و آموزش عشق ورزي ميباشد.

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید