شکنجه 9 زن جوان در باغ هاي متروک

بازجويي از جوان شيطان صفتي که پس از سوار کردن زنان و دختران جوانبه عنوان مسافر با تهديد آنها را به باغ هاي اطراف تهران مي برد و ضمن آزار و اذيتبا دوربين موبايل از آنها فيلم تهيه مي کرد در دادسراي امور جنايي تهران آغازشد.

به گزارش «فردا» به نقل از نوانديش در پي توزيع فيلم هايي مستهجن ازطريق بلوتوث قاضي فخر الدين جعفرزاده رئيس دادسراي امور جنايي و معاون دادستانتهران دستور پيگيري چگونگي تهيه و توزيع اين فيلم ها را که يک مرد در تمام آنهاحضور داشت صادر کرد و ماموران پليس امنيت تهران تلاش براي شناسايي و دستگيري اينافراد را آغاز کردند.

با بررسي فيلم ها از فردي که در اين فيلم ها حضور داشتچهره نگاري شد و تصوير اين فرد در اختيار واحدهاي گشت پليس امنيت تهران قرار گرفتتا در صورت شناسايي نسبت به دستگيري متهم اقدام کنند.

در حالي که با شکايتمدعي العموم تلاش براي شناسايي متهم ادامه داشت در زمان اجراي طرح امنيت اجتماعيپليس در سطح شهر تهران و با دستگيري تعدادي از اراذل و اوباش کارآگاهان چهره متهمرا با عکس اشرار در بند مطابقت دادند و مشخص شد خصوصيات ظاهري يکي از افرادي که درطرح مبارزه با اراذل و اوباش در غرب تهران دستگير شده است با متهم اصلي پروندهمطابقت دارد. بلافاصله پس از مشخص شدن محل بازداشت متهم به دستور سليماني دادياردادسراي جنايي وي از بازداشتگاه پليس در کهريزک به دادسراي امور جنايي تهران منتقلو بازجويي از وي آغاز شد.

متهم 27 ساله به نام حسن در بدو بازجويي ها بهانکار ارتباط خود با فيلم هاي توزيع شده پرداخت اما پس از پخش يکي از فيلم ها درشعبه دوم دادياري دادسراي امور جنايي تهران لب به اعتراف گشود و گفت؛ من در باتريسازي کار مي کردم و به همين دليل به ماشين هاي متنوعي که مشتري ها يا دوستانم برايتعمير در اختيار ما مي گذاشتند دسترسي داشتم و خيلي از آنها ماشين ها مدل بالابودند. من سوار بر اين ماشين ها در شهر پرسه مي زدم و پس از سوار کردن زنان تنهاآنها را به باغ هاي متروک اطراف تهران مي بردم و پس از آزار و اذيت از آنها فيلمتهيه مي کردم تا از ترس توزيع فيلم شکايت نکنند.

در حالي که حسن تاکنون بهارتکاب 9 فقره آزار و اذيت زنان و فيلمبرداري از آنها اعتراف کرده است تحقيقات برايشناسايي همدستان وي که حضورشان در فيلم هاي موردنظر براي پليس و مراجع قضايي مسجلاست آغاز شده و کارآگاهان پليس تحقيقات فشرده يي را براي دستگيري اين افراد آغازکرده اند. سليماني داديار جنايي از کساني که توسط اين فرد و همدستانش مورد آزار واذيت قرار گرفته اند خواست بدون ترس از افشاي هويت براي تنظيم شکايت عليه متهمان بهشعبه دوم دادياري دادسراي امور جنايي تهران مراجعه کنند.

/ 0 نظر / 21 بازدید