فواید جالب ازدواج کردن

محققان پس از سالها تلاش به نتایجی رسیده اند که سالها

پیش خداوند خصوصا در قران به آن اشاره کرده است. موفقیت در ازدواج تنها در تامینمادیات خلاصه نمی شود بلکه باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم. تحقیقات گویای اینمطلب هستند که تمام افراد خانواده در یک زندگی مشترک سالم سعادتمند و کامل ازمزایای آن بهره مند خواهند شد همه ما می دانیم که خداوند به مزایای زندگی مشترکآگاه است و به همین دلیل بوده که زن ها و مرد ها را تشویق به ازدواج کرده و نتیجهاین تحقیقات چیزی جز سخنان خداوند نیست.

مزایایازدواج برای کودکان و نوجوانان.
تحقیقات نشان می دهد که کودکانی کهدر آغوش گرم خانواده بزرگ می شوند برتی بیشتر نسبت به سایرین دارند. از آن جمله میتوان موارد زیر اشاره کرد.
-
احتمال ورود آنها به مدارج بالاتر علمی بیشتراست.
-
از نظر آکادمیک بچه های موفق تری هستند.
-
از نظر جسمی سالم ترهستند.
-
از نظر عاطفی سالم تر هستند
-
احتمال خودکشی در آنها کمتر است
-
ناآرامی های کمتری را در مدرسه از خود نشان می دهند.
-
احتمال کمتری وجود داردکه قربانی سو استفاده جنسی شوند
-
کمتر از الکل و مواد مخدر استفاده میکنند
-
کمتر مرتکب جنایت می شوند
-
ارتباط بهتری با پدر و مادر خوددارند
-
وقتی ازدواج کردند. احتمال طلاق کمتر است
-
در ففر بزرگ نمیشوند

مزایای ازدواج سالم برای خانمها
تحقیقات نشان می دهد که خانم هایی که در یک ازدواج سالم هستندنسبت به خانم هایی که از ازدواج نا موفق هستند نسبت به خانم هایی که در ازدواجناموفق هستند مزایای بیشتری دارند از جمله:
-
از ارتباط خود راضی هستند
-
ازنظر احساسی سالم تر هستند
-
از نظر مالی غنی تر هستند
-
کمتر قربانی خشونت سواستفاده های جنسی و یا سایر جرم ها می شوند
-
تلاش کمتری برای خودکشی انجام میدهند.
-
از الکل و مواد مخدر استفاده نمی کنند
-
زیر خط فقر به سر نمیبرند
-
با فرزندان خود ارتباط بهتری برقرار می کنند
-
از نظر جسمانی سالم ترهستند

مزایای ازدواج سالم برایمردها

تحقیقات مزایای بسیار زیادی را در مورد مردانی که در یکازدواج سالم هستند نسبت به سایر آقایان پیدا کرده است به نمونه زیر توجه کنید
-
عمر طولانی سلامت جسمانی تامین مالی اشتغال بلند مدت
-
دستمزد بالا ریسک کمتر درروی آوردن به مواد مخدر مشروبات الکلی داشتن ارتباط بهتر با فرزندان احتمال کمتر بهارتکاب به جرم و جنایت. احتمال کمتر در خودکشی

مزایای ازدواج سالام برای اجتماع
زمانی که در جامعهدرصد افرادی که در یک ازدواج سالم هستند بیشتر شود مزایای بی شماری به همراه آنهابا اجتماع وارد می شود .
-
داشتن شهروندان سالم از نظر فیزیکی
دارا بودنشهروندان سالم از نظر احساسی
بالا رفتن درصد افراد تحصیلکرده
کاهش خشونت هایخانوادگی
کاهش امار جرم و جنایت
کاهش میان ارتکاب به جرم در نوجوانان وحوانان
کاهش میزان مهاجرت
افزایش ارزش دارایی های افراد
کاهش نیاز به خدمتمشاوره خانوادگی

/ 0 نظر / 16 بازدید