من يک آدم معمولي هستم

من يک آدم معمولي هستم. من يک آدم معمولي هستم. من يک آدم معمولي هستم. من يک آدم معمولي هستم. من يک آدم معمولي هستم. من يک آدم معمولي هستم.
دکتر گفته بايد به خودم تلقين کنم، نبايد انتظار زياد از خودم داشته باشم.
نبايد انتظار زياد از خودم داشته باشم. نبايد انتظار زياد از خودم داشته باشم. نبايد انتظار زياد از خودم داشته باشم. نبايد انتظار زياد از خودم داشته باشم. نبايد انتظار زياد از خودم داشته باشم.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید