آخرش که چی ؟

اخرش که چی ؟ تاکی تنهایی فکر مرد روئیاهات بابا بسته دیگه دو دل و شک و تردید این همه خوب و بد میکنی که چی ؟

بگو بله خودت را از تنهایی در بیار اما خب همینجوری هم که نمیشه کمی فکر لازمه اما تو حتی از حرف زدن با اون و شناخت اون طفره میری خب کمی باهاش صحبت بکن شاید با هم تفاهم داشته باشید الیته نه پنهانی توی خواستگاری و غیره بیشتر فکر کن اما دیر نشه ...

/ 0 نظر / 13 بازدید